آرامش !!  نمی دونم یعنی چی ؟

شاید نتونم معنیشوبنویسم چون فقط احساس رودرگیرمیکنه وچیزیکه این مقوله رو

درگیرکنه فقط حس کردنیه وتعریفش بازی لفظ!

اصلا کاش الفاظ نبودن شاید راه دیگه ای پیدامیشدبرای اینکه احساس درون رو

بشه منتقل کرد ...  شایدم بهتره که اینا خصوصی بمونن! نمی دونم؟؟

امافقط اینومیتونم بگم که آرامش با بی تفاوتی زمین تا آسمون فرق داره.

 آرامشو به آدم هدیه میدن ویک ارزشه

اما بی تفاوت بودن ازتنبلی وافسردگی ... اینجورچیزاست.

اما راستش میخوام یه چیزی بگم ، گاهی آدما نمیدونن بی تفاوتند یاآروم !

بعضی وقتا مزری بینشون شاید نباشه،

ومن امروزازحسی که دارم می ترسم چون نمی تونم تشخیص بدم که آیا آرومم یا

بی تفاوت !

اما برای اینکه به جواب برسم باید بگم یه خورده خسته ام

ولی یه چیزی رو خوب میدونم که آرامش رو وعده دادن :

الا بذکرالله تطمئن القلوب.