در سایت تحقیقاتی اسراء آمده است که حضرت استاد می فرمایند :

 قرآن می فرماید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها یعنی اگر کسی اهل مطالعه قرآن

نباشد یا بخواهد قرآن را مطالعه کند ولی درک صحیحی از آن ندارد معلوم می شود که در

دلش قفل است قفل قلب همان گناه است گناه ومعاصی در قلب را می بندند .چنین انسان دل

بسته ای دیگر علاقه ای برای مطالعه قرآن برای درک قرآن وتفسیر آن ندارد وعلاقه ای

نسبت به تدبر در قرآن در خود نمی بیند. . .