... ...  ...  سرها بریده بینی بی جرم وبی جنایت

... ... ... جانا روا نباشد خونریز را حمایت

رسول گرامی فرمودند ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوالها.

در طول زندگی نسیمهایی می وزد سعی کنید خود را در معرض آن قرار دهید.

محرم همان نسیمی  است که هرسال یکبار در زندگی ما شروع به وزیدن می کند و ما عالما

در مسیرآن قرارمیگیریم .

ما درزندگیمون گاهی بین حق وباطل وبین خود وخدا هروله می کنیم برای اینکه بایدیکیشونو

 انتخاب کنیم واین همون حکایت کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا ست .اینکه این حرف

سند داره یانداره ؟ کاری ندارم اما همین قدر می دونم که مبارزه بین حق وباطل همیشگیه چون

حسین هست و یزیدیان نیز!

 شاید همین الان در وجود ما ظهرعاشوراست خوب نگاه کن!!

وحسین علیه السلام قرآنیه که فقط هدی للمتقین است دوستان وقت سوار شدن بر کشتی

نجات حسینه بیایید ازسوارشدن وهمراهی جانمونیم .